Regler for benyttelse af *.wp.bridge.dk

Reglerne der er stillet op her burde ikke berøre os på nogen punkter. Der er der udelukkende således at vi i de tilfælde som ingen kan forudse kan imødegå udefra kommende angreb.
Det siger sig selv at DBfs etik skal overholdes.

Brug
Hensigten med dette WordPress MultiSite er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af datafiler som zip, mp3, jpg, avi og lign., men at fungere som en fremvisningsplads for bridgeklubber og lignende. Det er således ikke tilladt at have større mængder af filarkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale.
Hvis en hjemmeside benyttes til udsendelse af spam, phishing el. lign. forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke for adgang til hjemmesiden uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om hjemmesidens administratorer ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

Lov & ansvar
Vi tillader enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i dansk eller international lovgivning.
Vi er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om vi har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om vi kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Force Majeure
Vi er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg-skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om vi er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af vores funktioner.

Fri trafik
Vi tillader normalt fri trafik og fri båndbredde for alle hjemmesider, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra vores server eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold.

Serverdrift
Vi tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Vi er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

Skriv et svar